Pravila

Članstvo

• Član Biblioteke može biti svaki građanin Republike Srbije koji uplati članarinu
• Prilikom upisa potrebno je priložiti lična dokumenta
• Članarina je godišnja (kalendarska godina)
• Svaki član Biblioteke dužan je da se pridržava Pravilnika o pružanju usluga i korišćenju građe

Uslovi korišćenja:

• Član Biblioteke može biti zadužen najviše sa dve knjige
• Knjige se izdaju najduže na 15 dana
• Rok vraćanja može se jednom produžiti za 15 dana za sve knjige osim školske lektire i knjiga koje su na popisu rezervacija. Produženje se obavlja lično, telefonom ili mailom.
• Za bibliotečku građu koja nije vraćena na vreme plaćaju se penali. Članovi koji ni nakon treće opomene ne vrate građu ili ne podmire obaveze gube pravo članstva, a Biblioteka protiv njih može pokrenuti sudski postupak.
• Građa priručne (referensne) zbirke, zavičajni fond i  fond serijskih publikacija, kao i druge posebne zbirke koriste se isključivo u prostorijama Biblioteke.
• Članovi Biblioteke imaju pravo na korišćenje svih servisa, usluga i programa Biblioteke.
• Pristup internet i korišćenju računara utvrđen je posebnim pravilima.